AVV

  • abbr.

    avvocato,lawyer (Italian=advocate) (意大利语) 提倡者,律师;


  • 双语例句
  • 今日热词
  • 热门搜索

英语网(www.yingyuw.cn)为您提供在线词典、英语翻译、单词大全、英译汉、汉译英等英语服务!

湘ICP备19022612号-2